Wim Ruitenburg's people pictures


More July 1997
Canoeing with
Qiang Ma, Chunyi Song,
me and others
(Incomplete list: Den Chen, Yirong Cheng, Tanya Ershova, Yanping Guo, Wei Jiang, Jinming Li, Jian Lu, Qiang Ma, Wim Ruitenburg, Mike Slattery, Chunyi Song, Chuan Yu, Yunchuan Zhu. Not in pictures: Robb Dubinski, Peiyu Xie)

Last updated: August 2002
Comments & suggestions: wimr@mscs.mu.edu